هاست دانلود پرسرعت آلمان

dl-plan1


 
9,000 تومان
חודשי

5000MB SSD فضا

250GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

dl-plan2


 
19,000 تومان
חודשי

10000MB SSD فضا

500GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

dl-plan3


 
29,000 تومان
חודשי

20000MB SSD فضا

500GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

dl-plan4


 
39,000 تومان
חודשי

30000MB SSD فضا

700GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

dl-plan5


 
49,000 تومان
חודשי

40000MB SSD فضا

1000GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ