هاست لینوکس

cPanel - 100MB


 
6,000 تومان
ماهانه

100MB SSD فضا

30GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود پارک دامنه

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

cPanel - 250MB


 
8,000 تومان
ماهانه

250MB SSD فضا

75GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود پارک دامنه

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

cPanel - 500MB


 
10,000 تومان
ماهانه

500MB SSD فضا

150GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود پارک دامنه

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

cPanel - 1000MB


 
15,000 تومان
ماهانه

1000MB SSD فضا

300GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود پارک دامنه

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ

cPanel - 2000MB


 
25,000 تومان
ماهانه

2000MB SSD فضا

600GB پهنای باند

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود پارک دامنه

ساعته پشتیبانی 24

هفتگی بکاپ