هاست دانلود

dl1


 
8,000 تومان
ماهانه

تحوبل آنی
باز گشت وجه 7 روزه
لوکیشن آلمان


5گیگابایت فضا

پهنای باند نامحدود

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین پنل

dl2


 
11,000 تومان
ماهانه

تحوبل آنی
باز گشت وجه 7 روزه
لوکیشن آلمان


10گیگابایت فضا

پهنای باند نامحدود

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین پنل

dl3


 
15,000 تومان
ماهانه

تحوبل آنی
باز گشت وجه 7 روزه
لوکیشن آلمان


20گیگابایت فضا

پهنای باند نامحدود

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین پنل

dl4


 
23,000 تومان
ماهانه

تحوبل آنی
باز گشت وجه 7 روزه
لوکیشن آلمان


40گیگابایت فضا

پهنای باند نامحدود

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین پنل

dl5


 
31,000 تومان
ماهانه

تحوبل آنی
باز گشت وجه 7 روزه
لوکیشن آلمان


60گیگابایت فضا

پهنای باند نامحدود

نامحدود سایر امکانات

دایرکت ادمین پنل